จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน > ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ

ข้อบังคับความปลอดภัยควรมีการระบุบทลงโทษด้วยหรือไม่ครับ

(1/2) > >>

sunigone:
ผมกำลังร่างข้อบังคับความปลอดภัยเพื่อบังคับใช้ในโรงงานครับ แต่อยากสอบถามพี่ๆ ว่าผมควรจะต้องระบุบทลงโทษไว้ด้วยหรือไม่ รบกวนช่วยแนะนำด้วยครับ :-*

inkjet:
ในความเห็นส่วนตัว ผมคิดว่าควรมีนะครับ เพราะจากประสบการณ์ในการทำงานเป็น จป. ในองค์กรรัฐวิสาหกิจ ออกแต่ข้อบังคับ ไม่มีบทลงโทษ พนักงานก็ไม่สนใจ ทำผิดแล้วไงต่อ ผมว่าควรระบุให้ัชัดเจนไปเลย ส่วนการบังคับใช้ก็แล้วแต่เจตนาครับ ถ้ารู้แล้วฝ่าฝืนก็ลงโทษกันไป แต่ถ้าทำโดยไม่ตั้งใจก็ผ่อนผันไปแล้วแต่กรณีครับ

safety-piw:
เมื่อมีกฏระเบียบ ก็ต้องมีบทลงโทษด้วยค่ะ ควรเป็นสิ่งที่มาพร้อมกัน ตัวอย่างที่ใช้อยู่คือ
ครั้งที่ 1 ตักเตือนด้วยวาจา
ครั้งที่ 2 ตักเตือนด้วยหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 3 ตักเตือนด้วยหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร หรือสั่งพักงานเป็นเวลา 1 วัน(โดยไม่จ่ายค่าแรง)
ครั้งที่ 4 ปลดออกจากการเป็นพนักงาน โดยไม่จ่ายค่าชดเชยและค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

ลองนำไปปรับใช้ดูนะค่ะ

Mr.suchart dasri:
ส่วนมากวิธีการลงโทษ ใช้ตามระเบียบข้อบังของบริษัท ฯไ้ด้เลย ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน

Katai:
หมวด 17
บทกำหนดโทษ
ข้อ 112  ผู้กระทำความผิด หรือฝ่าฝืน หมวด 1 ถึง หมวด 16 ย่อมได้รับโทษตามบทกำหนดโทษในระเบียบนี้
ข้อ 113  หากผู้กระทำผิดตามข้อ 110 หากความผิดชี้ชัดว่าได้ฝ่าฝืนข้อบังคับการทำงานให้ปลอดภัยย่อมได้รับโทษตามบทกำหนดโทษนี้
ข้อ 114  หากผู้กระทำผิดได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับบริษัท ผู้นั้นย่อมได้รับโทษตามบทกำหนดโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 115  ในการลงโทษพนักงานเป็นหน้าที่ของแผนกบุคคล
ข้อ 116  ในการชี้มูลความผิดและการกล่าวโทษพนักงาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เสนอความเห็นในเรื่องการลงโทษให้แผนกบุคคลพิจารณา คำพิจารณาความผิดของแผนกบุคคลถือว่าสิ้นสุด ตามข้อบังคับนี้
ข้อ 117  พนักงานได้กระทำการฝ่าฝืน ข้อ 110 เป็นเหตุให้พนักงานผู้อื่น ผู้เข้ามาในเขตโรงงาน ได้รับบาดเจ็บถึงขั้นต้องหยุดงานรักษาพยาบาลเกิน 3 วัน พนักงานผู้นั้นย่อมได้รับโทษ พักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 3 วันขึ้นไป เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย
ข้อ 118  พนักงานได้กระทำการฝ่าฝืน ข้อ 110 เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบริษัท หรือบุคคลอื่น มีมูลค่าความเสียหายเกิน 50,000 บาท ขึ้นไป พนักงานผู้นั้นย่อมได้รับโทษพักงานโดยไม่จ่ายค่าจ้าง 3 วันขึ้นไปเว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย
ข้อ 119  พนักงานได้กระทำการฝ่าฝืนข้อ 110 เป็นเหตุให้เกิดการเสียชีวิต พิการ เกิดอัคคีภัยในโรงงาน พนักงานผู้นั้นย่อมได้รับโทษเลิกจ้างโดยไม่ได้รับเงินชดเชย เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย

:wanwan016: ของเราประมาณนี้ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

WE LOVE JORPOR.COM