จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน > ห้องพูด คุย สาระความปลอดภัยทั่วไป แบ่งปันไฟล์ข้อมูลความรู้

ร้องขอเอกสารใบ จป.3 และ ใบ จป.4 หน่อยครับ

(1/2) > >>

ed_ie49:
รบกวนท่านผู้รู้และเจ้าหน้าที่ จป. ทุกท่านด้วยครับ เนื่องด้วยต้องนำเอกสาร ใบ จป.3 และ 4 ไปเสนออาจารย์
เพื่อทำรายงานหากท่านใดจะกรุณารบกวนช่วยส่งให้กระผมจะได้ไหมครับ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ 
สามารถส่งได้ที่เมล์ ed_ie49@hotmail.com

ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามานะโอกาสนี้ด้วยครับ ::)ed_ie49 ::) :-* ;D

Natthanont:
จป.3 คือ เอกสารรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง
ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2540 
หน้าตาของเอกสาร --> http://www.shawpat.or.th/safety_form/jp3.pdf

ปัจจุบันยกเลิกการใช้ไปแล้ว

ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เราเรียกว่า จปว. ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับเทคนิคขั้นสูงและระดับวิชาชีพ --> http://www.jorpor.com/F/JP.pdf

ความแตกต่างจะเห็นได้ว่า จปว. จะไม่ได้บังคับหัวข้อในการรายงานเหมือน จป. 3 เดิม
แต่ในทางปฏิบัติแล้วหัวข้อรายงานต่างๆ ใน จปว. น่าจะยังคล้ายๆเดิมใน จป.3
โดยการอ้างอิงหน้าที่ ของ จป.วิชาชีพ ตาม กฎกระทรวง
กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๔๙ คือ

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
(๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงาน
อย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
(๓) ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
(๔) วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะ
มาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
(๕) ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
(๖) แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓
(๗) แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
(๘) ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบกิจการ
(๙) เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสม
กับสถานประกอบกิจการ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
(๑๐) ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุ
เดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกัน
การเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
(๑๑) รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบ
อันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
(๑๒) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย


    สำหรับรายละเอียดที่จะขอไปทำรายงานนั้น เนื่องจาก จปว. จะมีเอกสารต่างๆแนบเยอะมาก หลายๆแฟ้มที่นำส่ง
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด..... ทุกๆ 3 เดือน
   
    นักศึกษาลองทำหนังสือ ขอความอนุเคราะห์ไปยัง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัด.....
หรือกลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่... ( ถ้าเป็นกรุงเทพฯ) เพื่อขอเข้าไป
ศึกษารายงานดังกล่าวครับ จะได้ รูปแบบที่หลากหลายของแต่ละสถานประกอบการ
     ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะสามารถทำได้ เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาครับ


 

Natthanont:
สำหรับ จป.4  รายงานการประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยเกี่ยวกับการทำงาน
ปัจจุบันก็ยกเลิกไปแล้วเช่นกัน

ในปัจจุบัน การแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย จะเป็นไปตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
เพื่อขึ้นทะเบียน และแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
--> http://www.shawpat.or.th/laws/labour/491102labour016.pdf

ในนั้นจะกล่าวถึง การแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ดังนี้ครับ

ข้อ ๕ การแจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหายอย่างน้อยต้องมีรายการ
และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งของนายจ้าง
(๒) ชื่อ และที่ตั้งสถานประกอบกิจการของนายจ้าง
(๓) ประเภทกิจการ
(๔) ชื่อตัว ชื่อสกุล เพศ อายุ ตำแหน่งหน้าที่ และอายุงานของลูกจ้างซึ่งประสบอันตราย
เจ็บป่วย หรือสูญหาย
(๕) วัน เวลาและสถานที่ที่เกิดการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
(๖) ลักษณะการทำงานของลูกจ้างในขณะที่เกิดการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
รวมทั้งรายละเอียดของการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
(๗) สาเหตุของการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
(๘) อวัยวะของลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสีย และผลกระทบที่ลูกจ้างได้รับจาก
การประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย
(๙) จำนวนวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้
(๑๐) การดำเนินการแก้ไข หรือป้องกัน
(๑๑) การช่วยเหลือลูกจ้าง

และมีระบุการแจ้งผ่านทางเว้บไซต์ดังนี้ครับ

ข้อ ๖ ในกรณีที่นายจ้างแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเพื่อขึ้นทะเบียน หรือ
แจ้งกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์
(Web Site) ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน “www.labour.go.th” ให้ถือว่านายจ้างได้แจ้งตาม
ข้อ ๓ แล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการแจ้งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เมื่อใด ให้เป็นไปตามที่อธิบดี
ประกาศกำหนด

ed_ie49:
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ จป.ผลิตรถยนต์ VIGO ที่ให้ข้อมูลดี ๆ ครับ

ed_ie49

aunpoon:
ขอบคุณมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

WE LOVE JORPOR.COM