ชุมชนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ -จป.วิชาชีพ- Jorpor.Com

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน => ท่านถาม พวกเราช่วยกันตอบ => ข้อความที่เริ่มโดย: <*JAJA*> ที่ ตุลาคม 14, 2015, 09:58:52 AM

จป.ดอทคอม Jorpor.Com สังคมดีๆของ จป.บนโลกออนไลน์ ขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยดีๆ แห่งนี้ หากท่านไม่ใช่สมาชิก ข้อมูลจะถูกซ่อนอยู่ทำให้มองไม่เห็น โปรดสมัครสมาชิก ( ฟรี !!! ) เพื่อเข้าถึงข้อมูล พูดคุย สร้างสังคมดีๆ ร่วมกันกับเรา


หัวข้อ: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: <*JAJA*> ที่ ตุลาคม 14, 2015, 09:58:52 AM
ระบาย ! บางทีก็รู้สึกท้อ  เหนื่อยงานไม่เคยเกี่ยง แต่เหนื่อยกับคนนี่ หงุดหงิด
แต่ละแผนกก็มีจป. เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช่จะให้แต่จปว. มาคอยดูคอยตรวจตลอดเวลา งานยุ่งๆทุกคนก็มี บางทีมีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ก็รีบแจ้งเรา หรือปรึกษากันก็ได้ ไม่ใช่ปล่อยไว้เป็นอาทิตย์ๆ แล้วบอกไม่มีเวลาแจ้ง เลยไม่ได้สนใจ พอเกิดเหตุขึ้นมาก็มาโวย บ่น  จปว.ที่มีแค่ตาคู่เดียว จะไปสู้ คนของแผนก ที่มีเป็น100 คู่ได้ยังงัย มีไรก็รีบแจ้งจะได้ช่วยกันแก้ไข
จปว. ใช่ว่าจะตาดีเสมอไป  :-X


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: safety007 ที่ ตุลาคม 14, 2015, 10:14:59 AM
 :'(


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: lnwcat ที่ ตุลาคม 14, 2015, 10:21:14 AM
จัดอบรม refresh  จป.ง / ปลูกสร้างจิตสำนึก

ตั้ง คปอ ให้ คลุมพื้นที่ ฯลฯ

สู้ๆ ครับหัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: <*JAJA*> ที่ ตุลาคม 14, 2015, 10:51:48 AM
 :'( :'(


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 14, 2015, 11:21:23 AM

  งานความปลอดภัยเป็นเรื่องของทุกๆคน

  อิอิอิ


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม
เริ่มหัวข้อโดย: vichayanott8999 ที่ ตุลาคม 14, 2015, 11:23:10 AM
มีไว้ตรวจสอบความปลอดภัยในหน่วยงาน โดยเฉพาะ จป.ง อยู่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด หน้าที่มี่บอกไว้อยู่แล้ว ตามกฎกระทรวงฯ การเดินตรวจสอบควรตรวจทุกวัน ตั้งแต่บริเวณโดยรอบอาคารโรงงาน ไปจนถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน และควรจะมีการตรวจสอบใหญ่ประจำสัปดาห์ อีกครั้งหนึ่ง ในหนึ่งเดือน อาจมีการประชุมความปลอดภัย กับทางบริษัทฯผู้รับเหมาช่วง เกี่ยวกับปัญหาด้านต่างๆในโครงการ
ขอ รับ


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 14, 2015, 11:32:37 AM
 
 ข้อ 9 ใหเจ้าหน้าที่ความปลอดภยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ ดังตอไปนี้

    (1) กํากับ ดูแล ใหลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคูมือ
  ตามข้อ 3

    (2) วิเคราะหงานในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อคนหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้น
โดยอาจรวมดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

    (3) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแกลูกจางในหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

    (4) ตรวจสอบสภาพการทํางาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยกอนลงมือปฏิบัติงานประจําวัน

    (5) กํากับ ดูแล การใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลของลูกจางใน
หนวยงานที่รับผิดชอบ

    (6) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้างตอนายจ้าง และแจ้งตอเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สําหรับสถานประกอบกิจการที่มี
หนวยงานความปลอดภัย ใหแจ้งตอหนวยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

    (7) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปวย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้างรวมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาตอนายจ้างโดยไมชักช้า

  (8) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทํางาน

  (9) ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารมอบหมาย

   หัวหน้างานไม่รู้บทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของตนเองตามกฎหมาย

   มันก็ไม่ต่างอะไรกับพนักงานคนหนึ่งธรรมดา ที่ไม่รู้บทบาทหน้าที่ด้านความปลอดภัยของตนเอง

   จึงเป็นภาระของบริษัทฯต้องแก้ไข ครับ

   ฉบับเต็มให้ตามลิงค์นี้ไปครับ

   http://www.fio.co.th/p/document/safetyfio/law1-1.pdf (http://www.fio.co.th/p/document/safetyfio/law1-1.pdf)


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: Safety2014 ที่ ตุลาคม 14, 2015, 11:47:32 AM
ปัญหาคล้ายกัน ที่โรงงานก็จัดอบรมทบทวนครับ
เน้นๆกันให้รูปบทบาทหน้าที่


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: noppadol_1411 ที่ ตุลาคม 14, 2015, 11:50:22 AM

  บริษัทฯส่วนใหญ่มักจะไม่อบรมทบทวนบทบาทหน้าที่ (Retrainning)

  ทำให้หัวหน้างาน ไม่รู้บทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ที่แท้จริง

  จึงเป็นภาระของบริษัทฯ

  จป.ระดับวิชาชีพ ต้องนำเสนอขออบรมทบทวน ในที่ประชุม คปอ. ครับ

    อิอิอิ


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: <*JAJA*> ที่ ตุลาคม 14, 2015, 12:52:28 PM
ขอบคุณค่ะ^^


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: A-chira Tuipala ที่ ตุลาคม 27, 2015, 09:38:20 AM
ระบาย ! บางทีก็รู้สึกท้อ  เหนื่อยงานไม่เคยเกี่ยง แต่เหนื่อยกับคนนี่ หงุดหงิด
แต่ละแผนกก็มีจป. เพื่อช่วยเป็นหูเป็นตาในเรื่องความปลอดภัย ไม่ใช่จะให้แต่จปว. มาคอยดูคอยตรวจตลอดเวลา งานยุ่งๆทุกคนก็มี บางทีมีเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย ก็รีบแจ้งเรา หรือปรึกษากันก็ได้ ไม่ใช่ปล่อยไว้เป็นอาทิตย์ๆ แล้วบอกไม่มีเวลาแจ้ง เลยไม่ได้สนใจ พอเกิดเหตุขึ้นมาก็มาโวย บ่น  จปว.ที่มีแค่ตาคู่เดียว จะไปสู้ คนของแผนก ที่มีเป็น100 คู่ได้ยังงัย มีไรก็รีบแจ้งจะได้ช่วยกันแก้ไข
จปว. ใช่ว่าจะตาดีเสมอไป  :-X
::)ทุกคนล้วนเจอแบบนี้กันทั้งนั้น..ผู้บริหารต้องช่วยกระตุ้นด้วยนะถึงจะเดินไปได้..สู้ๆๆๆ คับ


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: Rattana ที่ ตุลาคม 27, 2015, 10:24:43 AM
องค์กรส่วนใหญ่นั้นไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย แต่ให้ความสำคัญกับการผลิตมากกว่าเนื่องจาก งานด้านความปลอดภัยเป็นงานที่ไม่ได้ให้ผลกำไรกับบริษัท แต่หากมองอีกมุมนึงจะรู้ว่างานความปลอดภัยเป็นงานที่ทำให้องค์กรได้ผลกำไรมากขึ้นในทางออ้ม เนื่องจากหากไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล Lineผลิตไม่ต้องหยุด ไม่เสียค่าซ่อมแซมเครื่องจักรจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น แต่เมื่อใดที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะเริ่มมองว่าจปว.ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่รู้หรือไม่ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย จปว. 1 คน จะคอยดูแลคนนับร้อยนับพันได้ทัั่วถึงได้อย่างไร เพราะฉนันงานด้านความปลอดภัยจึุงเป็นงานหนึ่งที่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง หากทำงานเต็มที่แล้วไม่ไหวจริงๆ สิ่งสุดท้ายคือตัดสินว่าจะไปหรือจะอยู่ เป็นกำลังใจให้ค่ะ


หัวข้อ: Re: จป.แต่ละหน่วยงานมีไว้ทำไม ?.
เริ่มหัวข้อโดย: จป.Muping ที่ พฤศจิกายน 17, 2015, 03:52:32 PM
องค์กรส่วนใหญ่นั้นไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัย แต่ให้ความสำคัญกับการผลิตมากกว่าเนื่องจาก งานด้านความปลอดภัยเป็นงานที่ไม่ได้ให้ผลกำไรกับบริษัท แต่หากมองอีกมุมนึงจะรู้ว่างานความปลอดภัยเป็นงานที่ทำให้องค์กรได้ผลกำไรมากขึ้นในทางออ้ม เนื่องจากหากไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล Lineผลิตไม่ต้องหยุด ไม่เสียค่าซ่อมแซมเครื่องจักรจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น แต่เมื่อใดที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นก็จะเริ่มมองว่าจปว.ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่รู้หรือไม่ความปลอดภัยจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากความร่วมมือของทุกฝ่าย จปว. 1 คน จะคอยดูแลคนนับร้อยนับพันได้ทัั่วถึงได้อย่างไร เพราะฉนันงานด้านความปลอดภัยจึุงเป็นงานหนึ่งที่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง หากทำงานเต็มที่แล้วไม่ไหวจริงๆ สิ่งสุดท้ายคือตัดสินว่าจะไปหรือจะอยู่ เป็นกำลังใจให้ค่ะ
เป็นความคิดเห็นที่ถูกใจมากค่ะ ณ ตอนนี้ คือบางทีมันก็อยู่ที่บริษัทหรือองค์กรว่าให้ความสำคัญมากแค่ไหนบางทีที่ไปอบรมก็เพื่อตามกฎหมายแต่เวลางานจริงก็ไม่มีใครนำมาใช้หรือนำมาปฏิบัติเพราะเขาคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ เกิดเรื่องค่อยเรียกหา :wanwan010: :wanwan010:
WE LOVE JORPOR.COM