สถาบันผลิต จป.วิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรี

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย (ต่อเนื่อง 2 ปี)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น


วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ


วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต
มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยาศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
วิชาเอก อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วิทยาศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์
ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและ
ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

( ทราบ Website แจ้งด้วยครับ )
วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 
หลักสูตรปริญญาโท

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยบูรพา

( ทราบ Website แจ้งด้วยครับ )
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จป.วิชาชีพ 192 ชั่วโมง อบรมเพิ่มเติม 42 ชั๋วโมง ตามกฏหมายใหม่

ทุกหน่วยงานที่ได้รับใบอนุญาตจัดอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ

 
 
     
 


Last Update Wednesday, May 5, 2010 13:26


เพิ่มเติม แจ้งที่เมล์ satekulpanich@gmail.com