รวมเว็บไซต์ ด้านความปลอดภัย
หน่วยงานราชการ/ สมาคม / องค์กรอิสระ

กองตรวจความปลอดภัย
www.oshthai.org

สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยฯ
www.shawpat.or.th

www.thaisafety.net

สำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย
www2.diw.go.th/safety/index.asp


สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
www.tisi.go.th


สมาคมการยศาสตร์ไทย
www.est.or.th   
หน่วยงานเอกชน

www.siamsafety.com

www.shethai.com

www.safetylifethailand.com

เว็บไซต์อื่นๆ
 

www.jorpor.com
 
เว็บไซต์ด้านความปลอดภัยต่างประเทศ

www.osha.gov

http://osh.net/

www.jicosh.gr.jp

www.jaish.gr.jp

www.mhlw.go.jp

www.jisha.or.jp

http://nsc.org

www.who.int

www.nfpa.org

http://www.cdc.gov/niosh/
 

http://www.safetyworld.com

Last Update Thursday, July 9, 2009 7:49

แนะนำเพิ่มเติม แจ้งที่เมล์ jorpor.com@gmail.com