Occupational Healt and Safety Document


บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
สามารถ เรดิเทค
บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด

รวมโปสเตอร์้ ความปลอดภัยและสุขภาพ

 


 

 

     
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
11. จัดเก็บสารไวไฟ วัสดุที่ติดไฟ
ให้ถูกต้องเหมาะสม
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
10. ห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
9. ทางเดิน ทางออก ทางหนีไฟ
ต้องปราศจากสิ่งกีดขวาง
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
8. อย่าให้มีสิ่งใดมาวาง
กีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
7. รู้เส้นทางและวิธีการ
อพยพหนีไฟ
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
6. อย่าก่อให้เกิดประกายไฟ
ในบริเวณที่เก็บวัสดุไวไฟ
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
5. เมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่าตื่นตกใจ
ต้องตั้งสติเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์อยู่เสมอ
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
4. อย่าปล่อยให้มีกระดาษ ขยะ
วัสดุไม่ใช้แล้ว ที่ปนเปื้อนน้ำมัน
หรือติดไฟง่าย สะสมอยู่ในที่ทำงาน
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
3. ดูแลรักษา เครื่องมือและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆอยู่เสมอ
กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
2. อย่าใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง

กฏความปลอดภัยในการป้องกันอัคคีภัย
กฏความปลอดภัยในการ
ป้องกันอัคคีภัย
1. ศึกษาวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง
ที่มีอยู่ในที่ทำงานให้แน่ใจว่าสามารถ
ดับเพลิงไหม้ขนาดเล็กได้

กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
10. ตรวจสอบและดูแลรักษา
อุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟอยู่เสมอ
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
9. เครื่องมือที่ใช้ทำงานกับอุปกรณ์
ไฟฟ้าเช่น คีม ไขควง ต้องเป็นชนิดที่มี
ฉนวนหุ้มและออกแบบมา
ให้ใช้กับงานไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
8. อย่าใช้บันไดโลหะในการซ่อมแซม
อุปกรณ์ไฟฟ้า โดยไม่สวมรองเท้ายาง
หรือรองเท้านิรภัยสำหรับงานไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
7. การช่วยผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้ตัด
กระแสไฟฟ้าก่อน แล้วใช้ ผ้า ไม้
เชือกหรือสายยางที่แห้ง ดึงผู้บาดเจ็บ
ออกมา อย่าใช้มือเปล่าถูกตัวผู้บาดเจ็บ
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
6. ห้ามใช้ตัวนำอื่นๆ เช่น
ลวดทองแดงแทนฟิวส์
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
5. ทุกครั้งที่ทำการต่อสายไฟ
หรือเดินสายไฟ ต้องตัดกระแส
ไฟฟ้าเสียก่อน
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
4. ควรต่อสายดินกับโลหะที่ครอบ
เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด เพื่อป้องกัน
อันตรายหากเกิดไฟฟ้ารั่ว
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
3. รอยต่อสายไฟฟ้าทุกแห่งต้องใช้
เทปพันสายไฟพันหุ้มลวดทองแดง
ให้มิดชิดและแน่นหนา
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
2. เต้าเสียบชนิดที่ต่อแยกได้
หลายทาง ไม่ควรต่อสายไฟแยกออก
ไปใช้มากเกินไป
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับไฟฟ้า
1. ถ้าพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด
ต้องเลิกใช้ ให้รีบทำการซ่อมแซม
แก้ไขโดยเร็ว
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
10. หากพบเครื่องจักร เครื่องมือนิรภัย
หรือที่ครอบป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
ที่ชำรุดหรือสูญหายไปให้รีบแจ้ง
หัวหน้างานทันที
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
9. ก่อนปฏิบัติงานต้องตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักรว่าอยู่ในสภาพดีเสมอ

กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
8. ขณะทำการตรวจสอบ แก้ไขหรือ
ซ่อมแซมเครื่องจักร ให้แขวนป้ายเตือน
และใส่กุญแจล็อค(Logout/Tagout)
ตลอดเวลา
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
7. สวมใส่เสื้อผ้าที่กระชับ ไม่ควร
สวมใส่เครื่องประดับที่อาจถูก
เครื่องจักรหนีบหรือดึงได้
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
6. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน
อย่าปรับแต่งทำความสะอาด หรือ
พยายามดึงชิ้นงานที่ติดขัดโดย
ไม่หยุดเครื่องจักรก่อน
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
5.ระวังอย่าให้มือ หรือส่วนใดของร่างกาย
เข้าใกล้จุดหมุน จุดหนีบ หรือ
ส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
4. สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ที่เหมาะสมกับงาน


กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
3. อย่าถอดเครื่องมือนิรภัยหรือที่ครอบ
ป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร
ออกเด็ดขาด
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
2. ใช้เครื่องจักรอย่างระมัดระวัง
ปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือขั้นตอนที่กำหนดเสมอ
กฏความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักร
กฏความปลอดภัยในการ
ทำงานกับเครื่องจักร
1. ห้ามใช้เครื่องจักรโดยไม่มีหน้าที่
หรือได้รับการฝึกอบรมมาก่อน
ข้อสำคัญในการยกสิ่งของอย่างปลอดภัย
ข้อสำคัญในการยก
สิ่งของอย่างปลอดภัย

ที่มา : สำนักความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
เครือเจริญโภคภัณฑ์
ผู้แบ่งปัน : jorpor..pirachaya
การยศาสตร์ประยุกต์
การยศาสตร์ประยุกต์
Applied Ergonomics

ที่มา : ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานสัปดาห์ความปลอดภัย 2551
การยศาสตร์ประยุกต์
Safety Poster
NIOSH Lifting
Equation(1)

ที่มา : ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานสัปดาห์ความปลอดภัย 2551
การยศาสตร์ประยุกต์
Safety Poster
NIOSH Lifting
Equation(2)

ที่มา : ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานสัปดาห์ความปลอดภัย 2551
การยศาสตร์ประยุกต์
Safety Poster
The_ACGIH_TLV(1)
(Hand Activity Level )
ที่มา : ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานสัปดาห์ความปลอดภัย 2551
การยศาสตร์ประยุกต์
Safety Poster
The Washington
State SHAPE

ที่มา : ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
และความปลอดภัย คณะสาธารณสุขฯ
มหาวิทยาลัยบูรพา
งานสัปดาห์ความปลอดภัย 2551

การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
Safety Poster
ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
ภายในอาคาร
ผู้แบ่งปัน :Tippawan Mulsan
True Move
Company Limited
การใช้ การตรวจสอบ และการดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
Safety Poster
การใช้ การตรวจสอบ และการดูแล
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
ผู้แบ่งปัน : จปว.ศิวาพร บุญประเวศ
การออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดหลัง
Safety Poster
การออกกำลังกาย
เพื่อป้องกันอาการปวดหลัง

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ

ผู้แบ่งปัน : จปว.ศิวาพร บุญประเวศ
การออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการปวดหลัง
Safety Poster
การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน
เพื่อป้องกันอาการปวดหลัง

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ

ผู้แบ่งปัน : จปว.ศิวาพร บุญประเวศ
อันตรายจากแสง
Safety Poster
การป้องกันอันตรายจากแสง

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
ผู้แบ่งปัน : จปว.ศิวาพร บุญประเวศ
อันตรายจากแสง
Safety Poster
อันตรายจากแสง

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
ผู้แบ่งปัน : จปว.ศิวาพร บุญประเวศ
การป้องกันสียง
Safety Poster
การป้องกันสียง

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
ผู้แบ่งปัน : จปว.ศิวาพร บุญประเวศ
เสียง
Safety Poster
เสียง

ที่มา : สถาบันความปลอดภัยฯ
ผู้แบ่งปัน : จปว.ศิวาพร บุญประเวศ

Pallet Utilized Load

ที่มา : CEMA

Bucket Elevator
Safety

ที่มา : CEMA


Package
Conveyors

ที่มา : CEMA
อันตรายจากของตกหล่น
อันตรายจาก
ของตกหล่น

ที่มา : กองตรวจความปลอดภัย
อัคคีภัย
อัคคีภัย
ที่มา : กองตรวจความปลอดภัย

อันตรายจากเครื่องปั๊ม
อันตรายจาก
เครื่องปั๊ม

ที่มา : กองตรวจความปลอดภัย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล

ที่มา : กองตรวจความปลอดภัย
สารเคมีอันตราย
สารเคมีอันตราย
ที่มา : กองตรวจความปลอดภัย

 
สถิติการเข้าชม
 ตั้งแต่ 18 เมษายน 2552